Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 326
Số lượng câu trả lời 1213
Điểm GP 6
Điểm SP 750

Người theo dõi (252)

Vũ Kiều
Diệp_Tinker
HanaJun
Triệu Lệ Dĩnh
Zhao Liying

Đang theo dõi (485)