Bách Trần

cho tam giác ABC vuông tại A , có đường cao AH . Vẽ HE vuông góc với AB , vẽ HF vuông góc với AC ( E ϵ AB, F ϵ AC) . Gọi I là trung điểm của BC. a) chứng minh rằng EF = AH


Các câu hỏi tương tự
Chien Thang
Xem chi tiết
lê minh
Xem chi tiết
Tri Le
Xem chi tiết
Hunny Phạm
Xem chi tiết
Quách Đắc Lộc
Xem chi tiết
Yoidsxc Wed
Xem chi tiết
Đinh Tiến Đạt
Xem chi tiết
Mikeyyシ
Xem chi tiết
to Ki
Xem chi tiết