ha xuan duong

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB<AC, đường cao AH.
a) Giả sử BH = 4 cm, CH = 5 cm. Tính độ dài AB và số đo góc B (làm tròn đến độ) b) Trên cạnh AC lấy điểm D (D khác A và C). Gọi K là hình chiếu của A trên BD.
Chứng minh: BK.BD=BH.BC và tam giác BKH đồng dạng với tam giác BCD. c) Chứng minh: 4 điểm A, B, K, H cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm O của đường tròn đó.
d) Gọi M và N lần lượt là hình chiếu của A và B trên HK. E là giao điểm thức hai của đường thẳng AM với (O). Chứng minh BE // MN.

help mik câu C D với :(

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 22:02

a: BH+CH=BC

=>BC=4+5

=>BC=9(cm)

Xét ΔABC vuông tại A có AH là đường cao

nên \(BH\cdot BC=BA^2\)(1)

=>\(BA=\sqrt{4\cdot9}=6\left(cm\right)\)

Xét ΔABH vuông tại H có \(cosB=\dfrac{BH}{BA}=\dfrac{4}{6}=\dfrac{2}{3}\)

nên \(\widehat{B}\simeq48^0\)

b: Xét ΔADB vuông tại A có AK là đường cao

nên \(BK\cdot BD=BA^2\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) suy ra \(BH\cdot BC=BK\cdot BD\)

c: Xét tứ giác AKHB có \(\widehat{AKB}=\widehat{AHB}=90^0\)

=>AKHB là tứ giác nội tiếp đường tròn đường kính AB

Tâm O là trung điểm của AB

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Lê Tài Bảo Châu
Xem chi tiết
Trần NgọcHuyền
Xem chi tiết
Đào Thu  Hương
Xem chi tiết
anh_tuấn_bùi
Xem chi tiết
Đỗ Văn Hiêu
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)