Nguyễn Phúc Trường An

Cho phương trình nhiệt hoá học của phản ứng.
                                       H2(g) + O2 (g) → H2O (l)    = -285,84 kJ     
  Nếu đốt cháy hoàn toàn 9,916 L khí O
2 (g) ở điều kiện chuẩn thì nhiệt lượng toả ra hay thu vào là bao nhiêu?

        A. Tỏa ra 2286,72 kJ.                                                                     B. Tỏa ra 114,336 kJ.            

        C. Thu vào 114,336 kJ.                                                                 D. Tỏa ra 228,672 kJ.

Lê Thành Duy
3 tháng 4 lúc 20:41

Chọn D vì:
Phương trình phản ứng: H2(g) + 0,5O2(g)-> H2O(l)
Vì khí O2 ở điều kiện chuẩn => nO2 = \(\dfrac{V}{24,79}\) = \(\dfrac{9,916}{24,79}\) = 0,4 (mol)
Có 0,5 mol O2 thì \(\Delta\)rHo298K = - 285,84 kJ
=> 0,4 mol O2 thì  \(\Delta\)rHo298K = - \(\dfrac{285,84.0,4}{0,5}\) = - 228,672 kJ

Bình luận (0)
neopentane
4 tháng 4 lúc 16:32

Đáp án:

D

Giải thích các bước giải:

Phản ứng xảy ra:

$\rm H_2+\dfrac{1}{2}O_2\xrightarrow{t^°}H_2O$

$\rm n_{O_2}=\dfrac{9,916}{24,79}=0,4\ (mol)$

Quy tắc tam xuất:

$\rm\Delta_rH^°_{298}=\dfrac{0,4×(-285,84)}{0,5}=-228,672\ (kJ)$

Vì $\rm\Delta_rH^°_{298}<0$ nên đây là phản ứng toả nhiệt.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
SukhoiSu-35
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết
ASrCvn
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết
Hàng Tô Kiều Trang
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết