Ngô thị Thu hiền

Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA= 2a và vuông góc mặt phẳng đáy, AB=a căn 2, AC = a căn 3. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SD và AB

Nguyễn Việt Lâm
10 tháng 5 lúc 21:41

\(AB||CD\Rightarrow AB||\left(SCD\right)\)

\(\Rightarrow d\left(AB;SD\right)=d\left(AB;\left(SCD\right)\right)=d\left(A;\left(SCD\right)\right)\)

Từ A kẻ \(AH\perp SD\) (H thuộc SD) \(\Rightarrow AH\perp\left(SCD\right)\)

\(\Rightarrow AH=d\left(A;\left(SCD\right)\right)\)

\(AD=BC=\sqrt{AC^2-AB^2}=a\)

Hệ thức lượng: \(AH=\dfrac{SA.AD}{\sqrt{SA^2+AD^2}}=\dfrac{2a\sqrt{5}}{5}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Hoàng Ánh
Xem chi tiết
Lê vsbzhsjskskskssm
Xem chi tiết
Lê vsbzhsjskskskssm
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Đạt Lê Huy
Xem chi tiết