cho biết  A=\(\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3}\)(x≥0,x≠9)

a,tìm x để A<1

b,tìm x để biểu thức A≤2

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 20:06

a: A<1

=>A-1<0

=>\(\dfrac{\sqrt{x}+1-\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-3}< 0\)

=>\(\dfrac{4}{\sqrt{x}-3}< 0\)

=>\(\sqrt{x}-3< 0\)

=>\(\sqrt{x}< 3\)

=>0<=x<9

b: Để A<=2 thì A-2<=0

=>\(\dfrac{\sqrt{x}+1-2\sqrt{x}+6}{\sqrt{x}-3}< =0\)

=>\(\dfrac{-\sqrt{x}+7}{\sqrt{x}-3}< =0\)

=>\(\dfrac{\sqrt{x}-7}{\sqrt{x}-3}>=0\)

TH1: \(\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{x}-7>=0\\\sqrt{x}-3>0\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{x}>=7\\\sqrt{x}>3\end{matrix}\right.\)

=>\(\sqrt{x}>=7\)

=>x>=49

TH2: \(\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{x}-7< =0\\\sqrt{x}-3< 0\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}\sqrt{x}< =7\\\sqrt{x}< 3\end{matrix}\right.\)

=>\(\sqrt{x}< 3\)

=>0<=x<9

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Diệp Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Linh Nguyễn Diệu
Xem chi tiết
huong luu
Xem chi tiết
Chau Pham
Xem chi tiết
Trần Đăng	Khoa
Xem chi tiết
kietdvjjj
Xem chi tiết
Oriana.su
Xem chi tiết
2012 SANG
Xem chi tiết
Lê Quỳnh Chi Phạm
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)