Nguyễn Thế Tuấn

Cho bảng số liệu

nt(s)
10,398
20,399
30,408

a)Viết kết quả của thời gian ? Phép đo này là trực tiếp hay gián tiếp ?

b)Cho s=798\(\pm\)1 mm và g=\(\dfrac{2s}{t^2}\).Viết kết quả của gia tốc trọng trường


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thế Tuấn
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Nguyễn Khuê
Xem chi tiết
Nguyễn Thế Tuấn
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết