Alicia

Cho A=\(\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}+\dfrac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}-\dfrac{3\sqrt{x}+1}{x-1}\)

a) Rút gọn A

b) Tìm x để A nguyên

c) Tìm x để A<1

Nguyễn Lê Phước Thịnh
17 tháng 12 2022 lúc 22:30

a: \(A=\dfrac{x+2\sqrt{x}+1+x-2\sqrt{x}+1-3\sqrt{x}-1}{x-1}=\dfrac{2x-3\sqrt{x}+1}{x-1}\)

\(=\dfrac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}\)

b: Để A nguyên thì \(2\sqrt{x}+2-3⋮\sqrt{x}+1\)

=>\(\sqrt{x}+1\in\left\{1;3\right\}\)

=>x=0 hoặc x=4

c: Để A<1 thì A-1<0

=>\(\dfrac{2\sqrt{x}-1-\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}< 0\)

=>căn x-2<0

=>0<=x<4

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
17 tháng 12 2022 lúc 22:30

a: \(A=\dfrac{x+2\sqrt{x}+1+x-2\sqrt{x}+1-3\sqrt{x}-1}{x-1}=\dfrac{2x-3\sqrt{x}+1}{x-1}\)

\(=\dfrac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}\)

b: Để A nguyên thì \(2\sqrt{x}+2-3⋮\sqrt{x}+1\)

=>\(\sqrt{x}+1\in\left\{1;3\right\}\)

=>x=0 hoặc x=4

c: Để A<1 thì A-1<0

=>\(\dfrac{2\sqrt{x}-1-\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1}< 0\)

=>căn x-2<0

=>0<=x<4

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ngan kim
Xem chi tiết
shanyuan
Xem chi tiết
shanyuan
Xem chi tiết
Lê Quỳnh Chi Phạm
Xem chi tiết
ngoctamnguyen
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Nhất Quyên
Xem chi tiết
Minh Bình
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Thư
Xem chi tiết
Bình Phú
Xem chi tiết