Hằng Vu

cho 21,6 g Mg tác dụng vừa hết với V lít dung dịch HNO3 1,M phản ứng hoàn toàn thu được 3,36 lít N2O và dung dịchX chứa m gam muối tan.tính giá trị của m và V

Khánh Đan
19 tháng 11 lúc 17:06

Ta có: \(n_{Mg}=\dfrac{21,6}{24}=0,9\left(mol\right)\)

\(n_{N_2O}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

BT e, có: 2nMg = 8nN2O + 8nNH4+

⇒ nNH4+ = 0,075 (mol)

BTNT Mg: nMg(NO3)2 = nMg = 0,9 (mol)

⇒ m = mMg(NO3)2 + mNH4NO3 = 0,9.148 + 0,075.80 = 139,2 (g)

Ta có: nHNO3 = 10nN2O + 10nNH4+ = 0,15.10 + 0,075.10 = 2,25 (mol)

\(\Rightarrow V_{HNO_3}=\dfrac{2,25}{1}=2,25\left(l\right)\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Hằng Vu
Xem chi tiết
Hằng Vu
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Hằng Vu
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết