Hằng Vu

cho 26,92 g hỗn hợp A gồm Mg Al Fe tác dụng vừa hết với 160 gam dung dịch H2 SO4 98% thu được dung dịch B chứa m gam muối sunfat 9,6 gam S và V lít khí SO2.giá trị của m là

Khánh Đan
19 tháng 11 lúc 17:02

Ta có: \(m_{H_2SO_4}=160.98\%=156,8\left(g\right)\Rightarrow n_{H_2SO_4}=\dfrac{156,8}{98}=1,6\left(mol\right)\)

\(n_S=\dfrac{9,6}{32}=0,3\left(mol\right)\)

\(4H_2SO_4+6e\rightarrow3SO_4^{2-}+S+4H_2O\)

1,2_______________0,9___0,3 (mol)

\(2H_2SO_4+2e\rightarrow SO_4^{2-}+SO_2+2H_2O\)

0,4______________0,2_____0,2 (mol)

⇒ m muối = mA + mSO42- = 26,92 + (0,9 + 0,2).96 = 132,52 (g)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Hằng Vu
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết