white_not_name

cho 12.4 g na2o vào 500 ml nước thu được dung dịch x a) viết pthh tính nồng độ mol của dung dịch X b) để trung hìa dung dịch X người ta cần Vml dung dịch H2So4 1M ( vừa đủ ) tính V

Đào Tùng Dương
28 tháng 10 lúc 23:50

\(n_{Na_2O}=\dfrac{12,4}{62}=0,2\left(mol\right)\)

PTHH:

\(Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\)

0,2          0,2          0,4

\(C_{M\left(NaOH\right)}=\dfrac{0,4}{0,5}=0,8\left(M\right)\)

\(2NaOH+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+2H_2O\)

0,4           0,2

\(V_{H_2SO_4}=\dfrac{0,2}{1}=0,2\left(l\right)=200\left(ml\right)\)

Bình luận (0)
Thắng Phạm Quang
28 tháng 10 lúc 23:52

\(a)Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\\ n_{Na_2O}=\dfrac{12,4}{62}=0,2mol\\ n_{NaOH}=0,2.2=0,4mol\\ C_{M_{NaOH}}=\dfrac{0,4}{0,5}=0,8M\\ b)2NaOH+H_2SO_4\rightarrow Na_2SO_4+2H_2O\\ n_{H_2SO_4}=0,4:2=0,2mol\\ V_{ddH_2SO_4}=\dfrac{0,2}{1}=0,2l=200ml\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dury
Xem chi tiết
long bình
Xem chi tiết
Hạ Tiểu My
Xem chi tiết
nhã lục
Xem chi tiết
Dấu name
Xem chi tiết
32 Huỳnh Thái Nguyệt
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Thuần Yên
Xem chi tiết
Hoàng
Xem chi tiết
Thành
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)