Big City Boy

Cho 0,15 mol ethyl acrylate tác dụng với dung dịch KOH 1M(lấy dư 5% so với lượng phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rắn khan. Tìm m

Đào Tùng Dương
11 tháng 6 lúc 15:26

\(CH2=CHCOOC_2H_5+KOH\rightarrow Muối+C_2H_5OH\)

        0,15                                                          0,15

\(n_{KOH\left(p/ứ\right)}=0,15\left(mol\right)\)

\(m_{KOH}=0,15.56=8,4\left(g\right)\)

Lượng KOH thực tế lấy:

\(8,4.105\%=8,82\left(g\right)\)

\(m_{ethyl}=0,15.100=15\left(g\right)\)

\(m_{C_2H_5OH}=0,15.46=6,9\left(g\right)\)

\(m_{khan}=8,82+15-6,9=16,92\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết