Nguyễn Tiến Dũng

Cau 3 Cau 3 Khi đầu một vật có khối lượng 500kg lên theo phương thẳng đứng thì cần sử dụng một lực bằng bao nhiêu

A <500N 

B <5000N 

C ít nhất bằng 500N 

D ít nhất bằng 5000N

Akai☘☘☘Amuro
7 tháng 4 lúc 19:07

Cau 3 Khi đầu một vật có khối lượng 500kg lên theo phương thẳng đứng thì cần sử dụng một lực bằng bao nhiêu

A <500N 

B <5000N 

C ít nhất bằng 500N 

D ít nhất bằng 5000N

 

Bình luận (1)
Nhưn Ngốc Nghếch
7 tháng 4 lúc 19:11

Cau 3 Cau 3 Khi đầu một vật có khối lượng 500kg lên theo phương thẳng đứng thì cần sử dụng một lực bằng bao nhiêu

A <500N 

B <5000N 

C ít nhất bằng 500N 

D ít nhất bằng 5000N

 

Bình luận (0)
Hoàng Thu Trang💖
7 tháng 4 lúc 19:17

 Khi đầu một vật có khối lượng 500kg lên theo phương thẳng đứng thì cần sử dụng một lực bằng bao nhiêu

A <500N 

B <5000N 

C ít nhất bằng 500N 

D ít nhất bằng 5000N

Bình luận (0)
Akai☘☘☘Amuro
7 tháng 4 lúc 19:18

Khi đầu một vật có khối lượng 500kg lên theo phương thẳng đứng thì cần sử dụng một lực bằng  500.10 = 5000N Vì Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực có cường độ ít nhất bằng trọng lượng của vật.

Bình luận (0)

C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Đức Long

Khi đưa một vật có khối lượng 500kg lên theo phương thẳng đứng thì cần sử dụng một lực bằng bao nhiêu?

A. nhỏ hơn 500N

B. nhỏ hơn 5000N

C. ít nhất bằng 500N

D. ít nhất bằng 5000N

Hoàng Đức Long

Khi đưa một vật có khối lượng 500g lên theo phương thẳng đứng thì cần sử dụng một lực bằng bao nhiêu?

A. Nhỏ hơn 50N

B. Lớn hơn 50N

C. Ít nhất bằng 50N

D. Nhỏ hơn hoặc bằng 50N.

Hoàng Đức Long

Để kéo một vật có khối lượng 18,5kg leen cao theo phương thẳng đứng, người tá phải dùng một lực có cường độ ít nhất bằng

A. F = 1,85N

B. F = 180N

C. F = 18,5N

D. F = 185N

Hoàng Đức Long

Dùng một mặt phẳng nghiêng để nâng một vật nặng 100kg lên cao 2m một người phải kéo một lực có độ lớn ít nhất là 500N. Hãy so sánh lực cần phải kéo vật khi dùng mặt phẳng nghiêng và khi không dùng mặt phẳng nghiêng. Trường hợp nào phải dùng lực lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu?

Hoàng Đức Long

Ở hình 14.3 chú Bình đă dùng một lực 500N để đưa một thùng phuy nặng 2000N từ mặt đất lên xe ôtô. Nếu sử dụng một tấm ván dài hơn thì chú Bình dùng lực nào có lợi hơn trong các lực sau đây?

Giải bài C5 trang 45 SGK Vật Lý 6 | Để học tốt Vật Lý 6

a) F = 2000N

b) F > 500N

c) F < 500N

d) F = 500N

Hãy giải thích câu trả lời của em.

Hoàng Đức Long

Biết độ dài của mặt phẳng nghiêng lớn hơn độ cao bao nhiêu lần thì lực dùng để kéo vật lên cao có thể nhỏ hơn trọng lượng của vật bấy nhiêu lần. Muốn kéo một vật nặng 2000N lên cao 1,2m với lực kéo 500N thì phải dùng mặt phẳng nghiêng có độ dài l bằng bao nhiêu?

A. l ≥ 4,8m

B. l < 4,8m

C. l = 4m

D. l = 2,4m

Hoàng Đức Long

 Biết độ dài của mặt phẳng nghiêng lớn hơn độ cao bao nhiêu lần thì lực dùng để kéo vật lên cao có thể nhỏ hơn trọng lượng của vật bấy nhiêu lần. Muốn kéo một vật nặng 2000N lên cao 1,2m với lực kéo 500N thì phải dùng mặt phẳng nghiêng có độ dài bằng bao nhiêu?

A. Lý thuyết: Mặt phẳng nghiêng | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án > 4,8 m  

B. Lý thuyết: Mặt phẳng nghiêng | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án < 4,8 m

C. Lý thuyết: Mặt phẳng nghiêng | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án = 4 m  

D. Lý thuyết: Mặt phẳng nghiêng | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án = 2,4 m

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN