Tạ Thị Thu Hà

bài 1:

b) \(\dfrac{x}{y}\) = \(\dfrac{9}{11}\) và x + y = 40

Mg giải gấp giúp mình ạ

Thắng Phạm Quang
19 tháng 11 lúc 19:49

\(x+y=40\Rightarrow x=40-y\)

Thay \(x=40-y\)  vào \(\dfrac{x}{y}=\dfrac{9}{11}\)

\(\Rightarrow\dfrac{40-y}{y}=\dfrac{9}{11}\\ \Rightarrow\left(40-y\right)11=9y\\ \Rightarrow440-11y=9y\\ \Rightarrow-11y-9y=-440\\ \Rightarrow-20y=-440\\ \Rightarrow y=\dfrac{-440}{-20}\\ \Rightarrow y=22\\ x+y=40\\ \Rightarrow x+22=40\\ \Rightarrow x=40-20\\ \Rightarrow x=18\)

Bình luận (1)
Kurouba Ryousuke
19 tháng 11 lúc 20:50

`#3107.101107`

Ta có:

`x/y =9/11 => x/9 = y/11`

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

`x/9 = y/11 = (x + y)/(9+11) = 40/20 = 2`

`=> x/9 = y/11 = 2`

`=> x = 2*9=18; y = 2*11=22`

Vậy, giá trị của x; y lần lượt là `18; 22.`

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
NGUYỄN LÊ THANH VÂN
Xem chi tiết
haha haha
Xem chi tiết
sakuraharuno1234
Xem chi tiết
Thành Bảo 6/10 05 -Phạm
Xem chi tiết
Hà Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Huỳnh Đổng Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Huỳnh Đổng Chi
Xem chi tiết
sakuraharuno1234
Xem chi tiết
Phan Thảo My
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)