Bài 24. Ôn tập học kì I

lê thuận

bài 1: cho 12 gam hỗn hợp x gồm Fe và FeO tác dụng vừa đủ với dung dịch HCL 2m sau phản ứng thu được 3,36 l khí h2 điều kiện tiêu chuẩn

a). tính thành phần % khối lượng các chất trong x

b). tính thể tích dung dịch hcl 2m đã dùng

bài 2: từ những chất: Na2O,BaO,H2O,ddCuSO4,dd FeCL2, viết các PTHH điều chế:

a).dd NaOH b).dd Ba(OH)2 c).BáO4 d).Cu(OH)2 e).Fe(OH)2

乇尺尺のレ
6 tháng 12 2023 lúc 20:41

Bài 1

\(a)n_{H_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15mol\\ Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

0,15      0,3          0,15         0,15

\(\%m_{Fe}=\dfrac{0,15.56}{12}\cdot100\%=70\%\\ \%m_{FeO}=100\%-70\%=30\%\\ b)n_{FeO}=\dfrac{12-0,15.56}{72}=0,05mol\\ FeO+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2O\)

0,05        0,1

\(V_{ddHCl}=\dfrac{0,1+0,3}{2}=0,2l\)

Bình luận (0)
乇尺尺のレ
6 tháng 12 2023 lúc 20:45

Bài 2

\(a)Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\\ b)BaO+H_2O\rightarrow Ba\left(OH\right)_2\\ c)BaSO_4?\\ BaO+H_2O\rightarrow Ba\left(OH\right)_2\\ Ba\left(OH\right)_2+CuSO_4\rightarrow BaSO_4+Cu\left(OH\right)_2\\ d)Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\\ 2NaOH+CuSO_4\rightarrow Cu\left(OH\right)_2+Na_2SO_4\\ e)Na_2O+H_2O\rightarrow2NaOH\\ 2NaOH+FeCl_2\rightarrow Fe\left(OH\right)_2+2NaCl\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyen Kieu Ky Anh
Xem chi tiết
Butmoment
Xem chi tiết
Vũ Đức Hiếu
Xem chi tiết
Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Khánh
Xem chi tiết
Sukio Alen
Xem chi tiết
Yếnn Thanhh
Xem chi tiết
Linh Mai
Xem chi tiết
Mai Thùy
Xem chi tiết