Bài 24. Ôn tập học kì I

Dương

Cho 5,6 gam kim loại Fe tác dụng với 150 ml dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được muối sắt (II) clorua (FeCl2) và khí H2. a. Tính nồng độ mol dung dịch HCl đã phản ứng và thể tích khí H2 (ở đktc) sau phản ứng? b. Cần dùng bao nhiêu lít dung dịch NaOH 2M để phản ứng hết với muối sắt (II) clorua (FeCl2) thu được ở trên

Lê Ng Hải Anh
24 tháng 11 2023 lúc 16:08

Ta có: \(n_{Fe}=\dfrac{5,6}{56}=0,1\left(mol\right)\)

PT: \(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

____0,1______0,2_____0,1____0,1 (mol)

a, \(C_{M_{HCl}}=\dfrac{0,2}{0,15}=\dfrac{4}{3}\left(M\right)\)

\(V_{H_2}=0,1.22,4=2,24\left(l\right)\)

b, \(FeCl_2+2NaOH\rightarrow2NaCl+Fe\left(OH\right)_2\)

Theo PT: \(n_{NaOH}=2n_{FeCl_2}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow V_{NaOH}=\dfrac{0,2}{2}=0,1\left(l\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Minh Phương
Xem chi tiết
Ngọc Trần
Xem chi tiết
Ngọc Trần
Xem chi tiết
Mi Dương Trà
Xem chi tiết
Yếnn Thanhh
Xem chi tiết
Mai Thùy
Xem chi tiết
Dương Nguyễn Thị Thùy
Xem chi tiết
Trần Thị Lan
Xem chi tiết
lê thuận
Xem chi tiết