Bài 24. Ôn tập học kì I

Butmoment

Cho 15g hỗn hợp Fe và Fe2O3 vào 50ml HCl.phản ứng xong thu được 3.36lít khí(dktc) A)Viết PTHH B)Tính khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp C)Tìm nồng độ mol của dd HCl đã dùng D)Cho dd NaOH vào dung dịch thu được ở trên.Tính khối lượng kết tủa thu được.

Đào Tùng Dương
24 tháng 10 2023 lúc 20:21

\(n_{H_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

PTHH :

\(Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\uparrow\)

0,15   0,3           0,15      0,15

\(Fe_2O_3+6HCl\rightarrow2FeCl_3+3H_2O\)

 0,1           0,6          0,2           0,3

\(m_{Fe}=0,15.56=8,4\left(g\right)\)

\(m_{Fe_2O_3}=15-8,4=6,6\left(g\right)\)

\(n_{Fe_2O_3}=\dfrac{16}{160}=0,1\left(mol\right)\)

\(C_{M\left(HCl\right)}=\dfrac{0,3+0,6}{0,05}=18\left(M\right)\)

\(FeCl_2+2NaOH\rightarrow Fe\left(OH\right)_2+2NaCl\)

0,35                             0,35 

\(m_{Fe\left(OH\right)_2}=0,35.90=31,5\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vũ Đức Hiếu
Xem chi tiết
Mai Thùy
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Yến Vi
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Khánh
Xem chi tiết
Uminou
Xem chi tiết
H.Sơn
Xem chi tiết
Nguyen Kieu Ky Anh
Xem chi tiết
Linh Khánh
Xem chi tiết
Đặng Khả Tú
Xem chi tiết