Bài 24. Ôn tập học kì I

Nguyen Kieu Ky Anh

1/ Cho 0,83g hổn hợp gồm Al và Fe tác dụng vừa đủ với dd H2SO4 20%, sau phản ứng thu được 0,56 lit khí H2 ( đktc)

a) Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b) Tính khối lượng dung dịch h2so4 20% đã dùng

Lê Ng Hải Anh
11 tháng 12 2023 lúc 19:13

a, Ta có: 27nAl + 56nFe = 0,83 (1)

PT: \(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

\(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\)

Theo PT: \(n_{H_2}=\dfrac{3}{2}n_{Al}+n_{Fe}=\dfrac{0,56}{22,4}=0,025\left(mol\right)\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) \(\Rightarrow n_{Al}=n_{Fe}=0,01\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%m_{Al}=\dfrac{0,01.27}{0,83}.100\%\approx32,53\%\\\%m_{Fe}\approx67,47\%\end{matrix}\right.\)

b, nH2SO4 = nH2 = 0,025 (mol)

\(\Rightarrow m_{ddH_2SO_4}=\dfrac{0,025.98}{20\%}=12,25\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
KAALL
Xem chi tiết
Jang Min
Xem chi tiết
lê thuận
Xem chi tiết
WonMaengGun
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Khánh
Xem chi tiết
Vũ Đức Hiếu
Xem chi tiết
Vũ Đức Hiếu
Xem chi tiết
Đặng Khả Tú
Xem chi tiết
Linh Khánh
Xem chi tiết