Bài 24. Ôn tập học kì I

Vũ Đức Hiếu

Hoà tan 18.4 g hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu cần vừa đủ 200g dd HCl thấy thoát ra 2.24 lít khí ở(đktc)

a) viết pthh tính C% của dd HCk đã dùng : tính % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

b)tính nồng độ % dd thu được sau pư


Các câu hỏi tương tự
Vũ Đức Hiếu
Xem chi tiết
WonMaengGun
Xem chi tiết
Butmoment
Xem chi tiết
Nguyen Kieu Ky Anh
Xem chi tiết
NHải
Xem chi tiết
Yếnn Thanhh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Yến Vi
Xem chi tiết
Bích Lý
Xem chi tiết
Đặng Khả Tú
Xem chi tiết