Gia dinh

Ba ông và ba bà ngồi trên một dãy 6 ghế.

1. Tính xác suất để người cùng phái ngồi gần nhau.

2. Tính xác suất để ba bà ngồi gần nhau.

3. Tính xác suất để họ ngồi nam nữ xen kẽ nhau.

HaNa
26 tháng 5 lúc 12:06

Kí hiệu tắt ông là M và bà là W. Không gian mẫu E có \(6!=720\) (phần tử).

1.

Có 2 cách xếp người cùng phái ngồi gần nhau: \(MMMWWW,WWWMMM\).

Có \(3!=6\) cách ngồi của 3 ông và có \(3!=6\) cách ngồi của 3 bà.

Vậy xác suất phải tính là \(P=\dfrac{2.3!.3!}{6!}=\dfrac{1}{10}\)

2. 

Có 4 cách sắp xếp 3 bà ngồi gần nhau: \(MMMWWW,MMWWWM,MWWWMM,WWWMMM\).

Có \(3!=6\) cách sắp xếp 3 ông và có \(3!=6\) cách sắp xếp 3 bà.

Vậy xác suất phải tính là \(P=\dfrac{4.3!.3!}{6!}=\dfrac{1}{5}\).

3.

Có 2 cách sắp xếp 3 ông và 3 bà ngồi xen kẽ nhau: \(MWMWMW,WMWMWM.\)

Có \(3!=6\) cách sắp xếp 3 ông và có \(3!=6\) cách sắp xếp 3 bà.

Vậy xác suất phải tính là \(P=\dfrac{2.3!.3!}{6!}=\dfrac{1}{10}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Gia dinh
Xem chi tiết
Hoàng Văn Mạnh
Xem chi tiết
Phan
Xem chi tiết
Hoàng Văn Mạnh
Xem chi tiết
La Hồng Vân
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Lý Lê Văn
Xem chi tiết
trần thu phương
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết