4.0 Bụt

B2:

a, \(\dfrac{4}{5}+\dfrac{7}{6}:x=\dfrac{1}{6}\)

b, \(\dfrac{2}{9}-\dfrac{7}{8}.x=1\)

c, \(\dfrac{x-2}{3}=\dfrac{x+1}{4}\)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 8 lúc 22:34

a: =>7/6:x=1/6-4/5=5/30-24/30=-19/30

=>x=-7/6x30/19=-210/19x6=-35/19

b: =>7/8x=-7/9

=>x=-9/8

c: =>4x-8=3x+3

=>x=11

Bình luận (0)
Lê Michael
20 tháng 8 lúc 8:32
`4/5 + 7/6 : x = 1/6``7/6 : x =1/6 - 4/5``7/6 : x = 5/30 - 24/30``7/6 : x  =-19/30``x=7/6 : (-19)/30``x=7/6 . (-30)/19``x=-35/19`___________________________________`2/9 - 7/8 . x = 1``7/8 x = 2/9 - 1``7/8 x = 2/9 - 9/9``7/8 x = -7/9``x=7/8:(-7)/9``x=7/8 . (-9)/7``x=-9/8`________________________________________`(x-2)/3 = (x+1)/4``(x-2).4=(x+1).3``4x-8=3x+3``(4x-3x)=8+3``x=11`
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Cihce
Xem chi tiết
Nezuko Kamado
Xem chi tiết
Nguyễn Hải Đăng
Xem chi tiết
Kotonoha Katsura
Xem chi tiết
ĐOÀN THỊ MINH HIỀN
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Linh Thuy
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Chi
Xem chi tiết
Phạm Khánh Linh
Xem chi tiết
Trần Linh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)