a)Tìm x,y,z biết :

\(\left\{{}\begin{matrix}x+y+z=0\\x^2+y^2+z^2=6\\x^3+y^3+z^3=6\end{matrix}\right.\)

b)Tìm các số nguyên x,y t/m:

2x2+\(\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{y^2}{4}=4\) sao cho tích x.y có GTLN

c)Cho a+b+c=0 và a2+b2+c2=14. Tính GT của bt M=a4+b4+c


Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
hung
Xem chi tiết
huyenk hathi
Xem chi tiết
Phạm Tường Lan Vy
Xem chi tiết
Nguyễn Trung Hiếu
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Hoàng nhật Giang
Xem chi tiết
Phạm Phương Linh
Xem chi tiết
TV Cuber
Xem chi tiết