Ahihi

A= \(\dfrac{3}{\sqrt{7}-2}\)\(\sqrt{\left(\sqrt{7}-3\right)^2}\)
B= \(\left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}-\dfrac{\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}}\right):\dfrac{\sqrt{x}+1}{x-1}\)
a) Rút gọn A, B
b) Tìm các giá trị của x để B<A

Song Thư
25 tháng 5 lúc 16:12

\(a,\) Rút gọn 

\(A=\dfrac{3}{\sqrt{7}-2}+\sqrt{\left(\sqrt{7}-3\right)^2}\)

\(=\dfrac{3}{\sqrt{7}-2}+\left|\sqrt{7}-3\right|\)

\(=\dfrac{3}{\sqrt{7}-2}+3-\sqrt{7}\)

\(=\dfrac{3+\left(3-\sqrt{7}\right)\left(\sqrt{7}-2\right)}{\sqrt{7}-2}\)

\(=\dfrac{3+3\sqrt{7}-6-7+2\sqrt{7}}{\sqrt{7}-2}\)

\(=\dfrac{5\sqrt{7}-10}{\sqrt{7}-2}\)

\(=\dfrac{5\left(\sqrt{7}-2\right)}{\sqrt{7}-2}\)

\(=5\)

Vậy \(A=5\)

\(B=\left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}-\dfrac{\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}}\right):\dfrac{\sqrt{x}+1}{x-1}\left(dkxd:x\ge0,x\ne1\right)\)

\(=\left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}-\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)}\right).\left(\dfrac{x-1}{\sqrt{x}+1}\right)\)

\(=\dfrac{\sqrt{x}.\sqrt{x}-\sqrt{x}}{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}-1\right)}.\dfrac{\left(\sqrt{x}-1\right)\left(\sqrt{x}+1\right)}{\sqrt{x}+1}\)

\(=\dfrac{x-\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}}.\left(\sqrt{x}-1\right)\)

\(=\sqrt{x}-1\)

Vậy \(B=\sqrt{x}-1\)

\(b,\) Để \(B< A\) thì \(\sqrt{x}-1< 5\)

\(\Leftrightarrow\sqrt{x}< 6\)

\(\Leftrightarrow x< 36\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tuấn Nguyễn
Xem chi tiết
Ahihi
Xem chi tiết
Trang Nguyễn
Xem chi tiết
huy tạ
Xem chi tiết
Sun Trần
Xem chi tiết
Pink Pig
Xem chi tiết
Yết Thiên
Xem chi tiết
Tuyết Ly
Xem chi tiết
Linh Khánh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)