phương thảo

a) 2.x + 16 =30

b) 2.( x + 1 )3 + 5 = 59

c) x ϵ U (24) và 2 ≤ x ≤ 12

d) ( x - 2 ) : 5 và x ≤ 30

Nguyễn Lê Phước Thịnh
29 tháng 10 2023 lúc 20:52

a: 2x+16=30

=>2x=30-16=14

=>x=14/2=7

b: \(2\left(x+1\right)^3+5=59\)

=>\(2\left(x+1\right)^3=54\)

=>\(\left(x+1\right)^3=27\)

=>x+1=3

=>x=2

c: \(x\inƯ\left(24\right)\)

=>\(x\in\left\{1;2;3;4;6;8;12;24\right\}\)

mà 2<=x<=12

nên \(x\in\left\{2;3;4;6;8;12\right\}\)

d: \(x-2⋮5\)

=>\(x-2\in\left\{0;5;10;15;20;25;30;35;...\right\}\)

=>\(x\in\left\{2;7;12;17;22;27;32;...\right\}\)

mà x<=30

nên \(x\in\left\{2;7;12;17;22;27\right\}\)

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
29 tháng 10 2023 lúc 21:16

a) 2.x + 16 = 30

2x = 30 - 16

2x = 14

x = 14 : 2

x = 7

b) 2.(x + 1)³ + 5 = 59

2.(x + 1)³ = 59 - 5

2.(x + 1)³ = 54

(x + 1)³ = 54 : 2

(x + 1)³ = 27

(x + 1)³ = 3³

x + 1 = 3

x = 3 - 1

x = 2

c) x ∈ Ư(20) = {1; 2; 4; 5; 10; 20}

Mà 2 ≤ x ≤ 12

⇒ x ∈ {2; 4; 5; 10}

d) (x - 2) ⋮ 5 nên x - 2 ∈ B(5) = {0; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; ...}

x {2; 7; 12; 17; 22; 27; 32; 37; ...}

Mà x ≤ 30

⇒ x ∈ {2; 7; 12; 17; 22; 27}

Bình luận (1)
Nguyên chill quá
29 tháng 10 2023 lúc 21:01

a)2.x+16=30

2.x=30-16

2.x=14

x=14:2

x=7

vậy x=7

b)\(2.\left(x+1\right)^3+5=59\)

\(2.\left(x+1\right)^3=59-5\)

\(2.\left(x+1\right)^3=54\)

\(\left(x+1\right)^3=54:2\)

\(\left(x+1\right)^3=27\)

\(\left(x+1\right)^3=3^3\)

\(x+1=3\)

\(x=3-1\)

\(x=2\)

vậy x=2

c)x∈U(24) và 2≤x≤12

\(x\in\left\{1;2;3;4;6;8;12;24\right\}\)

mà \(2\le x\le12\)

->\(x\in\left\{2;3;4;6;8;12\right\}\)

vậy \(x\in\left\{2;3;4;6;8;12\right\}\)

d)(x-2):5 và x≤30

x≤30 

->\(x=\left\{1;2;3;4;5;6;7;8;...;29;30\right\}\)

->\(x-2=\left\{-1;0;1;2;3;4;5;6....;28\right\}\)

mà x:5

->\(x⋮5\)

->\(x=\left\{5;10;15;20;25\right\}\)

vậy\(x=\left\{5;10;15;20;25\right\}\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
mai mai
Xem chi tiết
phương thảo
Xem chi tiết
khanh sky 2k0
Xem chi tiết
Bênh Quỳnh
Xem chi tiết
BÙI BẢO KHÁNH
Xem chi tiết
BÙI BẢO KHÁNH
Xem chi tiết
Dương Minh Hằng
Xem chi tiết
Dương Minh Hằng
Xem chi tiết
FG REPZ
Xem chi tiết