Trịnh Thị Hoài An

2x-\(\left(0,5+\dfrac{2}{3}\right):2\dfrac{1}{3}=0,25\)

Nguyễn Minh Dương
3 tháng 4 lúc 12:30

\(2x-\left(0,5+\dfrac{2}{3}\right):2\dfrac{1}{3}=0,25\\ \Rightarrow2x-\dfrac{5}{6}:\dfrac{7}{3}=\dfrac{1}{4}\\ \Rightarrow2x-\dfrac{5}{14}=\dfrac{1}{4}\\ \Rightarrow2x=\dfrac{17}{28}\\ \Rightarrow x=\dfrac{17}{56}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Ngọc Anh
Xem chi tiết
Ngọc Anh
Xem chi tiết
Hang Nguyen
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Truc Nguyen
Xem chi tiết
Miru nèe
Xem chi tiết
Lê Ngọc Anh
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Ngọc Anh
Xem chi tiết