Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 85
Số lượng câu trả lời 920
Điểm GP 90
Điểm SP 227

Người theo dõi (21)

Đang theo dõi (10)

Gia Linh
Anh Thư 1208
Annie