Nguyen Phuc

1)tính hợp lí

a)(6 \(\dfrac{4}{9}\)+3\(\dfrac{7}{11}\))-\(\dfrac{40}{9}\)

b)0,5-\(\dfrac{3}{2}\)+0,5.\(\dfrac{12}{5}\)-17

c)\(\dfrac{2^{19}.11^{25}.22^{15}}{2^{16}.11^{22}.22^{18}}\)

d)\(\dfrac{-15}{4}\).\(\dfrac{9}{11}\)+\(\dfrac{15}{4}\).\(\dfrac{15}{11}\)-\(\dfrac{15}{4}\).\(\dfrac{6}{11}\)

2)Tìm phân số bằng phân số\(\dfrac{20}{45}\) biết tổng của tử và mẫu là 260

Bài 1:

a: \(\left(6\dfrac{4}{9}+3\dfrac{7}{11}\right)-\dfrac{40}{9}\)

\(=6+\dfrac{4}{9}+3+\dfrac{7}{11}-4-\dfrac{4}{9}\)

\(=5+\dfrac{7}{11}=\dfrac{62}{11}\)

b: \(0,5-\dfrac{3}{2}+0,5\cdot\dfrac{12}{5}-17\)

\(=0,5-1,5+0,5\cdot2,4-17\)

=-1+1,2-17

=0,2-17=-16,8

c: \(\dfrac{2^{19}\cdot11^{25}\cdot22^{15}}{2^{16}\cdot11^{22}\cdot22^{18}}\)

\(=\dfrac{2^{19}\cdot11^{25}\cdot2^{15}\cdot11^{15}}{2^{16}\cdot11^{22}\cdot2^{18}\cdot11^{18}}\)

\(=\dfrac{2^{34}}{2^{34}}=1\)

d: \(\dfrac{-15}{4}\cdot\dfrac{9}{11}+\dfrac{15}{4}\cdot\dfrac{15}{11}-\dfrac{15}{4}\cdot\dfrac{6}{11}\)

\(=\dfrac{15}{4}\left(-\dfrac{9}{11}+\dfrac{15}{11}-\dfrac{6}{11}\right)\)

\(=\dfrac{15}{4}\cdot0=0\)

2: \(\dfrac{20}{45}=\dfrac{20:5}{45:5}=\dfrac{4}{9}\)

Tử số là \(260:13\cdot4=80\)

Mẫu số là 260-80=180

Vậy: Phân số cần tìm là \(\dfrac{80}{180}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Linh Nguyễn
Xem chi tiết
Mia Mia
Xem chi tiết
Cao Tùng Lâm
Xem chi tiết
Trần Thị Thảo
Xem chi tiết
Vương Chí Hiếu
Xem chi tiết
Nhàn Hạ
Xem chi tiết
huongff2k3
Xem chi tiết
Quỳnh Anh Daisy
Xem chi tiết
Hoàng Khánh Linh
Xem chi tiết
Xem chi tiết