Phạm Ngọc Quý

1/Chọn từ có dấu trọng âm khác với các từ còn lại 

A. Animal       B. Basketball        C. Danger         D. Pollution

A. Recycel      B. Idea                  C. Visit             D. Potato

A. Banana        B. traffic                C. finger           D. purple

A. Television      B. intersection     C. opposite      D. badmintion

A. lemonade      B. corrcet             C. behind         D. apartment

/Giúp milk với/

Anh Thư Bùi
26 tháng 3 lúc 22:47

1d

2c

3a

4b

5a

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tuanhonghai2006 Hoang
Xem chi tiết
Nguyễn Sâu
Xem chi tiết
Xem chi tiết
/baeemxinhnhumotthientha...
Xem chi tiết
Đoàn Ngọc Trâm Anh
Xem chi tiết
Thư Huỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Sâu
Xem chi tiết
Rosé
Xem chi tiết
Pham Huong Giang
Xem chi tiết