Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 139
Điểm GP 10
Điểm SP 75

Người theo dõi (11)

Đang theo dõi (1)

Phong Thần