BLACK_24h
Kiều Vũ Linh
4 tháng 4 lúc 9:40

a) Trên tia Oy, do OC < OD \(\left(3cm< 10cm\right)\) nên C nằm giữa O và D

b) Do C nằm giữa O và D

\(\Rightarrow OC+CD=OD\)

\(\Rightarrow CD=OD-OC\)

\(=10-3\)

\(=7\left(cm\right)\)

c) Do A là trung điểm của CD

\(\Rightarrow AC=AD=\dfrac{CD}{2}=\dfrac{7}{2}\left(cm\right)\)

\(\Rightarrow OA=OC+AC=3+\dfrac{7}{2}=\dfrac{13}{2}\left(cm\right)\)

Bình luận (0)

loading...  loading...  loading...  

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Thị Trà My
Xem chi tiết
dragon
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Anh
Xem chi tiết
TRẦN ĐỨC NGUYÊN
Xem chi tiết
Phạm Liêm
Xem chi tiết
Trần Quỳnh Như
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Vũ Thu Hiền
Xem chi tiết
Minh Đăng
Xem chi tiết