camcon
Nguyễn Việt Lâm
3 tháng 4 lúc 22:47

ĐKXĐ: \(x>\dfrac{1}{5}\)\(m>0\)

\(log_{3^2}x^2-log_3\left(5x-1\right)=-log_3m\)

\(\Leftrightarrow2.\dfrac{1}{2}.log_3x-log_3\left(5x-1\right)=-log_3m\)

\(\Leftrightarrow log_3\dfrac{x}{5x-1}=log_3\dfrac{1}{m}\)

\(\Rightarrow\dfrac{x}{5x-1}=\dfrac{1}{m}\Rightarrow m=\dfrac{5x-1}{x}=5-\dfrac{1}{x}< 5\)

Pt có nghiệm khi \(0< m< 5\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Bin Bin
Nguyễn Thị Thu Hằng Chị...
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết