Tr Giang

a: Tỉ số khối lượng đường và khối lượng thịt ba chỉ là:

20:600=1:30

b: Khối lượng đường cần tới là:

\(1,5:600\cdot20=0,05\left(kg\right)=50\left(g\right)\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Bin Bin
Nguyễn Thị Thu Hằng Chị...
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết