Tran Thi Nham

a: \(\dfrac{5}{x}=\dfrac{y}{-3}\)

=>\(x\cdot y=5\cdot\left(-3\right)=-15\)

mà y>0

nên \(\left(x,y\right)\in\left\{\left(-15;1\right);\left(-5;3\right);\left(-3;5\right);\left(-1;15\right)\right\}\)

b: \(\dfrac{x-7}{y-6}=\dfrac{7}{6}\)

=>\(6\left(x-7\right)=7\left(y-6\right)\)

=>6x-42=7y-42

=>6x=7y

=>\(\dfrac{x}{7}=\dfrac{y}{6}\)

mà x-y=-4

nên Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta được:

\(\dfrac{x}{7}=\dfrac{y}{6}=\dfrac{x-y}{7-6}=-4\)

=>\(x=-4\cdot7=-28;y=-4\cdot6=-24\)

Bình luận (0)
HT.Phong (9A5)
3 tháng 2 lúc 20:24

a) \(\dfrac{y}{-3}=\dfrac{5}{x}\left(x\ne0\right)\)

\(\Rightarrow x\cdot y=-3\cdot5=15\)

Mà: \(y>0\Rightarrow y\in\left\{1;3;5;15\right\}\)

Tương ứng với y ta có: \(x\in\left\{-15;-5;-3;-1\right\}\)

Vậy: \(\left(x;y\right)=\left\{\left(-15;1\right);\left(-5;3\right);\left(-3;5\right);\left(-1;15\right)\right\}\) 

b) \(\dfrac{x-7}{y-6}=\dfrac{7}{6}\left(y\ne6\right)\)

\(\Rightarrow\dfrac{x-7}{7}=\dfrac{y-6}{6}\)

\(\Rightarrow\dfrac{x}{7}-1=\dfrac{y}{6}-1\)

\(\Rightarrow\dfrac{x}{7}=\dfrac{y}{6}\)

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\(\dfrac{x}{7}=\dfrac{y}{6}=\dfrac{x-y}{7-6}=\dfrac{-4}{1}=-4\)

\(\Rightarrow\dfrac{x}{7}=-4\Rightarrow x=-28\)

\(\Rightarrow\dfrac{x}{6}=-4\Rightarrow x=-24\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Thị Trà My
Xem chi tiết
dragon
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Anh
Xem chi tiết
TRẦN ĐỨC NGUYÊN
Xem chi tiết
Phạm Liêm
Xem chi tiết
Trần Quỳnh Như
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Vũ Thu Hiền
Xem chi tiết
Minh Đăng
Xem chi tiết