Trang Như
Dang Khoa ~xh
6 tháng 12 2023 lúc 20:05

3. don't go

4. was playing - entered

5. was studying - came

6. bake

Bình luận (0)
Sinh Viên NEU
7 tháng 12 2023 lúc 3:26

4 don't go

5 was playing - entered

6 was studying - came

7 bake

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tịnh y
Xem chi tiết
Phạm Xuân Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Tùng
Xem chi tiết
Aloha Mine
Xem chi tiết
?????
?????
?????