Nguyễn Nhung
Đào Thu Hiền
3 tháng 7 2021 lúc 16:39

1. has been working/ will pass

2. smoking/ not having taken

3. stop

4. Have you ever been/ have been

5. doesn’t allow/ to read/ found/ reading/ ignore

6. in going/ travelling

7. try/ to put

8. watching

9. am considering/ taking/ working

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tịnh y
Xem chi tiết
Phạm Xuân Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Tùng
Xem chi tiết
Aloha Mine
Xem chi tiết
?????
?????
?????