19.83.Ánh linh Nguyễn
Dang Khoa ~xh
6 tháng 12 2023 lúc 20:07

30. goes

31. found - dug

32. are playing

Bình luận (0)
Sinh Viên NEU
7 tháng 12 2023 lúc 3:28

30 goes

31 found - was digging

32 are playing

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tịnh y
Xem chi tiết
Phạm Xuân Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Tùng
Xem chi tiết
Aloha Mine
Xem chi tiết
?????
?????
?????