Nguyễn Hà Linh

a: (x-3)^2+2>=2

Dấu = xảy ra khi x=3

b: (x^2-16)^2+|y-3|-2>=-2

Dấu = xảy ra khi y=3 và \(x\in\left\{4;-4\right\}\)

c: -(x+1)^2+7<=7

Dấu = xảy ra khi x=-1

d: x^2+3>=3

=>1/x^2+3<=1/3

=>1/x^2+3-5<=1/3-5=-14/3

Dấu = xảy ra khi x=0

e: |x-3|+2004>=2004

=>2003/|x-3|+2004<=2003/2004

Dấu = xảy ra khi x=3

f: |x-2|+|x-8|

=|x-2|+|8-x|>=|x-2+8-x|=6

Dấu = xảy ra khi 2<=x<=8

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Khôi  Nguyên
Xem chi tiết
vu duc huy
Xem chi tiết
Đinh Thị Mỹ Hạnh
Xem chi tiết
Chu Ngọc Huyền
Xem chi tiết
Han Rosie
Xem chi tiết
Trần Hiếu Anh
Xem chi tiết
hoàng phạm
Xem chi tiết
Hoàng Quốc Chính
Xem chi tiết
Phương Thúy Ngô
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn Phương
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)