Ngọc Quỳnh Hoàng
Kiều Vũ Linh
16 tháng 3 lúc 2:10

Bài 18

a) Gọi d là ƯCLN(n + 1; 2n + 3)

⇒ n + 1 ⋮ d ⇒ 2n + 2 ⋮ d

⇒ 2n + 3 ⋮ d

⇒ 2n + 3 - 2n - 2 ⋮ d

⇒ 1 ⋮ d

⇒ d = 1

Vậy phân số đã cho tối giản

b) Gọi d là ƯCLN(2n + 3; 4n + 8)

⇒ 2n + 3 ⋮ d

⇒ 4n + 8 ⋮ d ⇒ 2n + 4 ⋮ d

⇒ 2n + 4 - 2n - 3 ⋮ d

⇒ 1 ⋮ d

⇒ d = 1

Vậy phân số đã cho tối giản

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
16 tháng 3 lúc 2:19

Bài 20

b) A = 4/(1.2) + 4/(2.3) + ... + 4/(2022.2023)

= 4.[1/(1.2) + 1.(2.3) + ... + 1/(2022.2023)]

= 4.(1 - 1/2 + 1/2 - 1/3 + ... + 1/2022 - 1/2023)

= 4.(1 - 1/2023)

= 4.2022/2023

= 8088/2023

a) 1/(1/6) + 1/(6.11) + ... + 1/[(5x + 1)(5x + 6)] = 10/51

(ĐKXĐ: x ≠ -1/5; x ≠ -6/5)

1/5[1 - 1/6 + 1/6 - 1/11 + ... + 1/(5x + 1) - 1/(5x + 6)] = 10/51

1/5[1 - 1/(5x + 6)] = 10/51

1 - 1/(5x + 6) = 10/51 : 1/5

1 - 1/(5x + 6) = 50/51

1/(5x + 6) = 1 - 50/51

1/(5x + 6) = 1/51

5x + 6 = 51

5x = 51 - 6

5x = 45

x = 45 : 5

x = 9 (nhận)

Vậy x = 9

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 23:04

19:
Để 2n+5/n-3 là số nguyên thì 2n-6+11 chia hết cho n-3

=>\(n-3\in\left\{1;-1;11;-11\right\}\)

=>\(n\in\left\{4;2;14;-8\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vũ Uyển Như
Xem chi tiết
Đỗ Thị Trà My
Xem chi tiết
dragon
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Anh
Xem chi tiết
TRẦN ĐỨC NGUYÊN
Xem chi tiết
Phạm Liêm
Xem chi tiết
Trần Quỳnh Như
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Vũ Thu Hiền
Xem chi tiết