Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 225
Điểm GP 92
Điểm SP 190

Người theo dõi (3)

Minz Ank
Nguyễn Sáng
nguyễn giang

Đang theo dõi (1)

Đỗ Quyên