Bộ NST lưỡng bội 2n = \(\dfrac{64000}{5.2^8}\)= 50 

Số tinh trùng được tạo ra là: 5. 28. 4= 5120

⇒ Chọn đáp án D.

Bình luận (0)
Cho Tôi Bình Yên
18 giờ trước (19:16)

d

Bình luận (0)
hien chan
Hôm kia lúc 21:48

giúp mik vs

 

Bình luận (0)

Gọi 2n là số NST lưỡng bội của loài.

a là số lần nguyên phân của tế bào A. 

b là số lần nguyên phân của tế bào B.

c là số lần nguyên phân của tế bào C. 

Theo bài ra ta có: 2a+2b+2c= 112

2n (2a-1) = 2394       (1)

2n (2b-2) = 1140       (2)

2n. 2c = 608              (3) 

a) Cộng vế theo vế của (1), (2), (3) ta được:

2n (2a-1) + 2n (2b-2) + 2n. 2c = 2394 + 1140 +608

⇔ 2n ( 2a+2b+2c -3) = 4142

⇔ 2n. (112 -3) = 4142           (thay 2a+2b+2c= 112 vào phương trình)

⇔ 2n  = 38

b) Số lần nguyên phân của các tế bào:

từ (1) → 2a = 64 → a = 6

từ (2) → 2b = 32 → b = 5

từ (3) → 2c = 16 → c = 4

c) Số NST môi trường cung cấp cho quá trình tạo giao tử: 

2n (2a+1 -1) + 2n (2b+1 -1) + 2n (2c+1 -1) = 8398 (NST đơn)

Bình luận (0)

gọi x là số lần nguyên phân của tế bào A.

→ số lần NP của tế bào B là x +1

----------------------------C là x+2

--------------------------- D là x+3

a) Theo bài ra : 2x + 2 x+1+ 2 x+2 + 2 x+3 = 60 

⇔ 2x (1+ 2 + 22 + 23 ) =60

⇔ 2=4 ⇔ x = 2.

Vậy số lần phân bào của tế bào A,B,C,D lần lượt là 2,3,4,5. 

b) Số tế bào con được tạo ra 

từ tế bào A: 22 =4 (tế bào)

từ tế bào B: 23 =8 (tế bào)

từ tế bào C: 24 = 16 (tế bào) 

từ tế bào D: 25 = 32 (tế bào) 

Bình luận (0)
bảo mai
bảo mai
Karik-Linh
Hôm kia lúc 20:45

câu 17

Gọi số lần phân bào của hợp tử A và B lần lượt là a và b

Gọi bộ NST lưỡng bội (2n) của mỗi hợp tử lần lượt là c và d

* Theo đề bài, ta có hệ:\(\left\{{}\begin{matrix}\text{c × ( 2 ^a − 1 ) + d × ( 2 ^b − 1 ) = 1624 }\\\text{c × ( 2 ^a− 1 ) + d × ( 2 ^b− 1 ) = 1400 }\end{matrix}\right.\)

- Giải hệ ta được:
\(\left\{{}\begin{matrix}\text{c × ( 2 ^a − 1 ) = 112 }\\d×(2^b−1)=1512\end{matrix}\right.\)

- Mà tổng số NST đơn trong các tế bào con sinh ra từ hợp tử A nhiều hơn NST đơn cung cấp cho chính quá trình phân bào của hợp tử A là 16

\(\left\{{}\begin{matrix}2^ac=c.\left(2^a-1\right)+16\\2^b.d=128\end{matrix}\right.\)

=>c=16

2a=64=>a=6

- Số NST đơn trong một trong một tế bào con sinh ra từ hợp tử B nhiều hơn số NST đơn trong một tế bào con sinh ra từ hợp tử A là 8

d = c + 8

⇒ d = 24

2b - 1 = 63

⇒ 2b = 64

⇒ b = 6

Bình luận (0)
Karik-Linh
Hôm kia lúc 20:53

20

* Tính tổng số TB con thu được :

-Gọi x là số lượng TB con sinh ra của hai hợp tử sau các đợt nguyên phân (x >0 ).

vậy ta có tổng số NST trong x TB con là : x.2n

-Số lượng NST đơn do môi trường cung cấp sau các đợt nguyên phân là :

x.2n – 2.2n = 2256 hay 24(x – 2 ) =2256 x =96

Vậy số TB con sinh ra sau các lần nguyên phân của 2 hợp tử là 96 tế bào 

*Tính số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử.

Gọi a là số Tb do hợp tử I sau n đợt nguyên phân vậy ta có số Tb con của hợp tử II sau m nguyên phân a/2 vậy ta có :

a + a/2=96 a = 64 = 2n

=>n= 6

số tế bào con của hợp tử II là

32 = 2m

=>m= 5

Vậy số lần nguyên phân của hợp tử I là 6

Số lần nguyên phân của hợp tử II là 5

*Tính số cromatit của lần nguyên phân cuối cùng của hai hợp tử

-Hợp tử I : 64. (2n) =1536 NST

-Hợp tử II : 32.(2n ) =768 NST

Bình luận (6)
Karik-Linh
Hôm kia lúc 20:58

- NST đơn tồn tại các kì: Kì sau 2

- NST kép tồn tại ở các kì: Kì đầu 1, kì sau 1, kì đầu 2.

Vì theo đề bài số NST đơn, bằng số NST kép:

=> Số NST đơn= Số NST kép= 640/2= 320 (NST)

* Số TB của nhóm đang ở kì sau 2 là:

320: 2n=320:8= 40(tế bào)

* Gọi số NST trong các TB của nhóm đang ở kì đầu 1 là x(NST) (x: nguyên, dương)

=> Số NST trong các TB thuộc các nhóm đang ở kì sau 1 , kì đầu 2 lần lượt là 3x ; 4x (NST).

- Vì tổng số NST đơn là 320 NST đơn (tính trên), nên:

=> x+3x+4x= 320

<=> 8x= 320

=>x= 40

=>3x=120

4x=160

* Số TB trong nhóm đang ở kì đầu 1:

40:2n=40:8=5(TB)

* Số TB trong nhóm kì sau 1:

120:2n=120:8=15(TB)

* Số TB trong nhóm kì đầu 2:

160:n=160:(2n:2)=160:(8:2)=40(TB)

Bình luận (0)