ɥısıuoɯɐ ʞıuıɯɐpo
4 giờ trước (22:24)

\(A=\left|x+5\right|+2-x\\ \Rightarrow A\ge x+5+2-x\forall x\\ \Rightarrow A\ge7\forall x\)

Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\left|x+5\right|=x+5\\ \Leftrightarrow x+5\ge0\\ \Leftrightarrow x\ge-5\)

Vậy GTNN của A = 7

Bình luận (0)
Lê tuấn Vũ
3 giờ trước (23:48)

7 và -2x-3

Bình luận (0)
Huy
5 giờ trước (21:39)

Câu 22 ạ

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
4 giờ trước (22:04)

a) Ta có: \(Q\left(x\right)=x^5+9+2x^2-4x^2-2x^3+3x\)

\(=x^5-2x^3+\left(2x^2-4x^2\right)+3x+9\)

\(=x^5-2x^3-2x^2+3x+9\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
4 giờ trước (22:04)

a) Ta có: \(P\left(x\right)=x^5+2x^3-4x^3+x^2+4x+9\)

\(=x^5+\left(2x^3-4x^3\right)+x^2+4x+9\)

\(=x^5-2x^3+x^2+4x+9\)

Bình luận (0)
Đức Nguyễn
Phạm Phương Quỳnh
5 giờ trước (21:15)

|x|+|x+2|=3

=>x={3;-3} và x+2=3 hoặc x+2=-3

=>x={3;-3} và x=3-2=1 hoặc x=-3-2=-5

Vậy x={3;-3;1;-5}

CHẮC MÌNH KHÔNG ĐÚNG ĐÂU NÊN MONG BẠN THÔNG CẢM NHAbucminh

Bình luận (0)
Anh Trương Hải
5 giờ trước (21:25)

Vì |x| luôn > hoặc = 0 với mọi x

| x+2l luôn > hoặc = 0 với mọi x

=>|x| + | x+2l luôn > hoặc = 0 với mọi x

=>x + x+2=3

<=> 2x + 2 = 3

<=> 2x = 1

<=> x= 1/2

 

Bình luận (0)
lưu ánh quang
5 giờ trước (21:38)

chia thành 2 trường hợp

|x|=3

|x+2|=3

vậy X thuộc{3;1}

Bình luận (0)
Phạm Phương Quỳnh
5 giờ trước (21:29)

b)P+Q=(12x^5y - 2x^7 + x^2y^6)+(2x^5y - 7x^7 + 3x^2y^6 + 1)

   P+Q=12x^5y - 2x^7 + x^2y^6 + 2x^5y - 7x^7 + 3x^2y^6 + 1

   P+Q=(12x^5y + 2x^5y) - (2x^7 + 7x^7) + (x^2y^6 + 3x^2y^6) + 1

   P+Q=14x^5y - 9x^7 + 4x^2y^6 + 1

P-Q;Q-P làm tương tự nha bạnhihi

Bình luận (0)
Võ Thị Tuyết Kha
4 tháng 5 2019 lúc 19:49

t/m là j z bn

Bình luận (2)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN