Huy Võ
Ħäńᾑïě 💔😭♏
Hôm kia lúc 11:56

fan cứng nè

Bình luận (2)

Các bạn tham gia cuộc thi nghiêm túc nha! Chúc các bạn làm bài thật tốt!

Bình luận (0)
Gút - boi :)) 🌌
Hôm kia lúc 12:20

chúc mừng nhá

Bình luận (2)

Tham khảo!!!

Thực tế chẳng ai sở hữu Internet cả, không một cá nhân hay tổ chức nào điều khiển hoặc làm chủ được toàn bộ mạng Internet.

Internet dựa trên một kiến trúc vật lý kết nối các mạng với nhau 

Bình luận (0)
Ħäńᾑïě 💔😭♏
Hôm kia lúc 7:27

Tham khảo:

Thực tế chẳng ai sở hữu Internet cả, không một cá nhân hay tổ chức nào điều khiển hoặc làm chủ được toàn bộ mạng InternetInternet dựa trên một kiến trúc vật lý kết nối các mạng với nhau 

Bình luận (0)
ღLINH cuteღ
Hôm kia lúc 7:27

Tham khảo:VietNamNet

Thực tế chẳng ai sở hữu Internet cả, không một cá nhân hay tổ chức nào điều khiển hoặc làm chủ được toàn bộ mạng Internet.

Bình luận (0)

ĐÁP ÁN VÒNG 2 CUỘC THI TIN HỌC LẦN 3:

Câu 1(2 điểm)

uses crt;

var a:array[1..100000]of int64;

i,n,x,dem:int64;

begin

clrscr;

readln(n,x);

for i:=1 to n do

read(a[i]);

dem:=0;

for i:=1 to n do

if x=a[i] then inc(dem);

writeln(dem);

readln;

end.

Câu 2(2 điểm)

uses crt;

var n,k,i,dem:int64;

a:array[1..1000000]of int64;

{-----------------chuong-trinh-con-quick-sort------------------------}

procedure qs(d,c:int64);

var i,j,x,tam:int64;

begin

i:=d;

j:=c;

x:=a[(i+j) div 2];

repeat

while a[i]<x do

inc(i);

while a[j]>x do

dec(j);

if i<=j then

begin

tam:=a[i];

a[i]:=a[j];

a[j]:=tam;

inc(i);

dec(j);

end;

until i>j;

if d<j then qs(d,j);

if i<c then qs(i,c);

end;

{---------------chuong-trinh-chinh------------------}

begin

clrscr;

readln(n);

for i:=1 to n do

read(a[i]);

qs(1,n);

k:=a[n];

dem:=0;

for i:=1 to n do

if k=a[i] then inc(dem);

writeln(dem);

readln;

end.

Câu 3(2 điểm) Bài làm của bạn Hưng Nguyễn Thái

var a,b,c:int64;

begin

read(a,b,c);

if (a+b <= c) and ((c-a-b) mod 2 = 0) then write('Yes')

else write('No');

end.

Câu 4(6 điểm) Bài làm của bạn Quý Lương

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
using namespace std;
int main()
{
    ios_base::sync_with_stdio(false); cout.tie(NULL);
    ll n, k;
    cin>>n>>k;
    ll d=__gcd(n, k);
    n/=d; k/=d;
    cout << n/k << '.';
    n=n%k*10;
    ll s=0, t=k;
    for (s; t%2==0 or t%5==0; s++) {
        if (t%2==0) t/=2;
        if (t%5==0) t/=5;
    }
    for (s; s>0; s--) {
        cout << n/k;
        n=(n%k) * 10;
    }
    if (t==1) cout << "(0)";
    else {
        ll r =10%t;
        for (s=1; r!=1; s++) r=r*10 % t;
        cout << '(';
        for (s; s>0; s--) {
            cout << n/k;
            n=(n%k)*10;
        }
        cout << ')';
    }
}

Câu 5(8 điểm) Bài làm của bạn Trần Nguyễn Đăng Dương

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int n;
long long a[100001];
long long f[100001];
void ans(long long x)
{
    int dem=1;
    for (long long i=2;i*i<=x;i++)
        if (x%i==0)
        {
            f[dem]=i;
            if (i!=sqrt(x))
            {
                f[dem+1]=x/i; dem+=2;
            }
            else dem++;
        }
    f[dem]=x;
    sort(f+1,f+dem);
    for (int i=1;i<=dem;i++) cout<<f[i]<<endl;
}
int main()
{
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr); cout.tie(nullptr);
    cin>>n;
    for (int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
    long long gcd=abs(a[2]-a[1]);
    for (int i=3;i<=n;i++)
        gcd=__gcd(gcd,abs(a[i]-a[i-1]));
    ans(gcd);
}

Gút - boi :)) 🌌
21 tháng 7 lúc 21:03

dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bình luận (1)
Bá Hoàng
21 tháng 7 lúc 21:03

cmt đầu có được fan cứng không

Bình luận (1)
RedhoodVN/Dream
21 tháng 7 lúc 21:06

ai đúng hết hoặc nhiều thì chúc mừng

Bình luận (0)
Ngọc lan
Hồng Phúc
21 tháng 7 lúc 11:18

1

Bình luận (1)
Hồng Phúc
21 tháng 7 lúc 11:18

2

Bình luận (0)
Hồng Phúc
21 tháng 7 lúc 11:18

3

Bình luận (0)
Gút - boi :)) 🌌
15 tháng 7 lúc 10:13

chúc mừng

Bình luận (0)

chúc mừng đã vượt qua vong một

Bình luận (0)
OH-YEAH^^
15 tháng 7 lúc 10:32

chúc mùng các bạn

Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN