Cô Trang Nhung
Xem chi tiết
Hello!
15 tháng 5 lúc 18:58

Olm chu đáo thật!

Bình luận (0)
Hello!
15 tháng 5 lúc 18:59

Mong olm sẽ cập nhật thêm nhiều tính năng mới và thú vị hơn!

Bình luận (0)
hoàng gia bảo 9a
15 tháng 5 lúc 19:41

OLM chu đáo với học sinh quá ạ

Bình luận (4)
Hello!
Hôm kia lúc 21:05

loading...loading...

Bình luận (0)
Cục Vàng 9999
Hôm qua lúc 20:41

Sử dụng hàm max

2

3

Kết quả

Bình luận (0)
Trần Văn Đại
Xem chi tiết

Em cần giúp với ngôn ngữ lập trình nào nhỉ?

Bình luận (0)
DLW TEMPEST
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Cúc Hoa
10 tháng 5 lúc 17:19

Ngôn ngữ gì nhỉ? Nếu là python thì bạn tham khảo dưới đây nhé!

chuoi = input("Nhập chuỗi các số nguyên cách nhau bởi dấu cách: ")
tong = 0
cac_so = chuoi.split()  # Tách chuỗi thành danh sách các số
for so in cac_so:
    so_nguyen = int(so)
    if so_nguyen % 2 != 0:  # Kiểm tra số lẻ
        tong += so_nguyen

print("Tổng các số lẻ trong chuỗi là:", tong)

Bình luận (0)
Ẩn danh
Xem chi tiết
NGUYỄN NỮ ANH THƯ
Xem chi tiết

def UCLN(a, b):
    while(b != 0):
        a, b = b, a % b
    return a

def so_nguyen_to_cung_nhau(n):
    count = 0
    for i in range(1, n+1):
        if UCLN(n, i) == 1:
            count += 1
    return count

n = int(input("Nhập vào số tự nhiên n: "))
print("Số lượng số nguyên tố cùng nhau với", n, "trong phạm vi từ 1 đến", n, "là:", so_nguyen_to_cung_nhau(n))

Bình luận (0)
Ẩn danh
Xem chi tiết

uses crt;

var st:string;

d,i,dem:integer;

begin

clrscr;

readln(st);

d:=length(st);

dem:=0;

for i:=1 to d do

if st[i] in ['0'..'9'] then 

begin

write(st[i]:4);

dem:=dem+1;

end;

writeln;

writeln(dem);

readln;

end.

Bình luận (1)
Ẩn danh
Xem chi tiết

#include <bits/stdc++.h>

using namspace std;

int main()

{

int A[1000],i,n,kt;

cin>>n;

for (int i=1; i<=n; i++)

cin>>A[i];

for (int i=1; i<=n; i++)

if (sqrt(A[i])*sqrt(A[i])==A[i]) cout<<A[i];

return 0;

}

Bình luận (0)
Phhahhsbqn
Xem chi tiết

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,t:integer;

begin

clrscr;

readln(n);

for i:=1 to n do readln(a[i]);

t:=0;

for i:=1 to n do

if (a[i] mod 2=0) and (a[i] mod 5=0) then t:=t+a[i];

write(t);

readln;

end.

Bình luận (1)
Phhahhsbqn
Xem chi tiết

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,kt,j:integer;

begin

clrscr;

readln(n);

for i:=1 to n do

readln(a[i]);

for i:=1 to n do

if a[i]>1 then

begin

kt:=0;

for j:=2 to trunc(sqrt(a[i])) do

if a[i] mod j=0 then kt:=1;

if kt=0 then write(A[i]:4);

end;

readln;

end.

Bình luận (1)
Nguyeên Minh
Xem chi tiết

Ngôn ngữ gì bạn nhỉ?
Nếu là Python thì bạn thử đoạn code sau nhé.

def tao_day_A(n):
    # Khởi tạo dãy A
    day_A = []
    
    # Nhập các phần tử cho dãy A
    print("Nhập các phần tử của dãy A:")
    for i in range(n):
        phan_tu = int(input("Nhập phần tử thứ {}: ".format(i+1)))
        day_A.append(phan_tu)
    
    return day_A

def tao_day_B(day_A):
    # Tạo dãy B chỉ chứa các số chẵn từ dãy A
    day_B = [x for x in day_A if x % 2 == 0]
    return day_B

def in_day(day, ten_day):
    # In ra dãy đã tạo
    print("\nDãy", ten_day + ":")
    for i in range(len(day)):
        print(day[i], end=" ")
    print()

# Nhập số lượng phần tử của dãy A
n = int(input("Nhập số lượng phần tử của dãy A: "))

# Tạo dãy A
day_A = tao_day_A(n)

# Tạo dãy B từ dãy A
day_B = tao_day_B(day_A)

# In ra dãy A và dãy B
in_day(day_A, "A")
in_day(day_B, "B")

Bình luận (0)