Bài 8. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện của dây dẫn

Yehudim
Yehudim 8 tháng 1 lúc 13:51

\(l=4.20=80\left(cm\right)=0,8\left(m\right)\)

\(R=\dfrac{\rho.l}{S}=\dfrac{2,8.10^2.0,8}{0,0002^2.\pi}=...\left(\Omega\right)\)

Bình luận (0)
ling Giang nguyễn
ling Giang nguyễn 2 tháng 1 lúc 16:17

Không có mô tả.

Bình luận (0)
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên Giáo viên 26 tháng 12 2020 lúc 12:12

Điện trở của dây dẫn được tính theo công thức:

\(R=\dfrac{\rho l}{S}\)

Do đó:

\(\dfrac{R_1}{R_2}=\dfrac{S_2}{S_1}\)

\(\Rightarrow R_2=\dfrac{R_1S_1}{S_2}=\dfrac{6,6.0,4}{2,4}=1,1\left(\Omega\right)\)

Bình luận (0)
Nguyễn Phan Văn Trường
Nguyễn Phan Văn Trường 16 tháng 12 2020 lúc 23:31

S=0.2(mm^2)=\(0,2.10^{^{-6}}\left(m^2\right)\)

chiều dài của dây là:

\(l=\dfrac{R.S}{\rho}=\dfrac{50.0,2.10^{-6}}{0,1.10^{-6}}=100\left(m\right)\)

chu vi lõi sứ là C=\(\pi.\dfrac{d^2}{4}=3,14.\dfrac{2^2}{4}=3.14\left(cm\right)=0,0314\left(m\right)\)

số vòng dây là : n = \(\dfrac{l}{C}=\dfrac{100}{0.0314}\approx3185\left(vòng\right)\)

Bình luận (0)
Khoa Phạm Anh
Khoa Phạm Anh 16 tháng 12 2020 lúc 21:21

Giúp mik vs !!!!

Bình luận (0)
Khanh7c5 Hung
Khanh7c5 Hung 14 tháng 12 2020 lúc 20:11

Tóm tắt:

l=100 (m)

S=0,2mm2 =0,2*10-6 

ρ= 0,40*10-6(Ωm) 

________________

R=?

                                        Bài làm:

 Điện trở của dây dẫn là:

      R= \(\rho\dfrac{l}{S}\) =\(\left(0,40\times10^{-6}\right)\times\dfrac{100}{0,2\times10^{-6}}\) = 200(Ω)

      các cách làm giảm điện trở:

      +C1: giảm chiều dài

      +C2: tăng tiết diện

      +C3: giảm chiều dài và tăng tiết diện

 

 

 

 

  

Bình luận (0)

undefined

Bình luận (1)

Ý nghĩa là : sự phụ thuộc của điện trở vào xây dẫn bằng đồng dài 1 m là 1,7×10-8 Ω.m

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 15 tháng 11 2020 lúc 17:30

-Điện trở suất của một vật liệu có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài 1m và có tiết diện 1m2

-Kí hiệu: ρ ( rô )

Đơn vị: Ωm

- Điện trở suất của dây dẫn làm bằng nhôm có chiều dài 1m và có tiết diện 1m2 là 2,8.10-8Ωm

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN