Bài 41 : Địa lí địa phương tỉnh - thành phố

Ăâêưưgcg

Mn ơi,cho mình hủi tí:

Cây công nghiệp hằng năm và cây công nghiệp ngắn ngày là cùng một khái niệm hay là 2 khái niệm khác nhau

Khinh Yên
26 tháng 12 2019 lúc 6:21

Cây công nghiệp lâu năm là loại cây trồng sinh trưởng và cho sản phẩm trong nhiều năm (chè, cà phê, cao su...).
Cây công nghiệp hàng năm là loại cây trồng có thời gian sinh trưởng và tồn tại không quá một năm(mía, cói, đay...).

Nhìn chung, các cây công nghiệp lâu năm phân bố chủ yếu ở trung du và miền núi, các cây công nghiệp hàng năm phân bố chủ yếu ở các đồng bằng.

Hai vùng trọng điểm cây công nghiệp của nước ta là Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN