Câu hỏi của Phuc An Tran - Toán lớp 6

(3x-1)mũ 2 =64

 tìm x

    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.