Câu hỏi của Nguyễn Hải Băng - Toán lớp 7

 x/3 = y/4 ; y/3 = z/5 và 2x - 3y + z = 6

 

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.