thien ty tfboys
13 tháng 12 2016 lúc 20:55

|x+2|=10

x+2=10

x=10+2

x=8

Bình luận (0)
Diệu Vy
13 tháng 12 2016 lúc 20:56

\(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x+2=10\\x+2=-10\end{cases}}\) \(\Leftrightarrow\orbr{\begin{cases}x=10-2=8\\x=-10-2=-12\end{cases}}\)

Vậy \(x\in\left\{-12;8\right\}\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thúy Hằng
13 tháng 12 2016 lúc 20:59

x + 2 = 10

x      = 8

Khi ta có :

-x - 2 = 10

 x     = 12

Bình luận (0)
Phạm Lê Quý Anh
13 tháng 12 2016 lúc 21:02

Ta có:

\(\orbr{\begin{cases}x+2=10\\x+2=-10\end{cases}}\)\(\Rightarrow\orbr{\begin{cases}x=8\\x=-12\end{cases}}\)

Vậy \(x\in\left\{8;-12\right\}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN