Câu hỏi của wary reus - Toán lớp 9 | Học trực tuyến

Câu hỏi của wary reus - Toán lớp 9

Tìm giá trị lớn nhất

a, \(\sqrt{x-2}+\sqrt{4-x}\)

b, \(\sqrt{6-x}+\sqrt{x+2}\)

c, \(\sqrt{x}+\sqrt{2-x}\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.