Câu hỏi của Nguyễn Thị Kim Chi - Hóa học lớp 9

 chỉ mk vs  

1. Hòa tan hoàn toàn 42,4g Na2CO3 bằng 91,25g dd HCl 20% được khí X và dd Y 

a. Tính thể tích khí X thoát ra ở đkc

b. Tính nồng độ phần trăm của chất tan trong dd Y 

 

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.