Câu hỏi của Huong Mai - Hóa học lớp 8

Cho biết công thức hóa học hợp chất của nguyên tố X với O và hợp chất của nguyên tố Y với H như sau ( X , Y là những nguyên tố nào đó ) : XO, YH3

Hãy chọn công thức hóa học nào là đúng cho hợp chất của X với Y trong số các công thức cho sau đây:  

a) XY                     b) X3Y

c) X2Y3                    d) X3Y2

e) XY 

    Được cập nhật 14/10/2016 lúc 20:12
    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.